Pomoc s financováním

Pomoc s financováním

V případě, že nedisponujete dostatečnými finančními prostředky a máte potíže s úhradou doplatku u zdravotnického prostředku, můžete využít následujících možností.

Požádat o příspěvek některou z nadací zabývající se pomocí osobám s postižením. Seznam nadací je k nalezení v sekci Nadace. Žádost se standardně podává prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách nadace. Většinou je potřeba v žádosti uvést:

  • příjmy a výdaje žadatele a osob žijících ve společné domácnosti,
  • popis pomůcky,
  • cenovou kalkulaci,
  • výši úhrady zdravotní pojišťovnou,
  • současný zdravotní stav,
  • jak vám pořízená pomůcka usnadní život, tj. v čem pomůže.

Nakonec je třeba přiložit lékařskou zprávu s doporučením pomůcky, kopii průkazu ZTP nebo ZTP/P a OP.

U příslušného úřadu práce na odboru dávek pro osoby se zdravotním postižením lze pomocí formuláře Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku požádat o příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek uvedených ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., které nejsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Dále lze požádat na odboru hmotné nouze o mimořádnou okamžitou pomoc. Ta je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit.

Takovou situací je nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů dlouhodobé potřeby (skútr, invalidní vozík, oprava pomůcky…). Žádost se podává prostřednictvím formuláře Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc.

V případě pracovního úrazu můžete zkusit požádat zaměstnavatele o úhradu nákladů způsobených pracovním úrazem.

 

 

Užitečné odkazy

Příspěvky pro zdravotně postižené

Instituce

Předmět činnosti

Ministerstvo práce a sociálních věcí Příspěvky pro zdravotně postižené

 

Sociální poradenství

Asociace / Sdružení

Předmět činnosti

Helpnet Informační portál Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami
Národní rada osob se zdravotním postižením Zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením při jednáních se státními a veřejnými institucemi.
Centrum Paraple Pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.
Česká asociace paraplegiků Hájí zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usilují o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti.
Liga vozíčkářů Inspirujeme a podporujeme hendikepované lidi na jejich cestě k samostatnosti.
ParaCENTRUM Fenix Pomoc lidem s tělesným postižením v důsledku získaného poškození míchy a jejich blízkým při vyrovnávání se se získaným postižením a v návratu zpět do života.
Ostravská organizace vozíčkářů OOV je dobrovolným a nezávislým občanským sdružením, jehož hlavním cílem je prosazování nezávislých forem života zdravotně handicapovaných občanů.
Pražská organizace vozíčkárů Odborné sociální poradenství, odstaňování a mapování architektonických bariér, volnočasové a vzdělávací akce.

 

Zpět na rozcestník

Sdílet na:
nahoru