Zabezpečení vozíku během transportu vozidlem


Transport hendikepované osoby ve vozidle Bezpečnost přepravy Použití invalidního vozíku jako sedadlo ve vozidle Zajištění uživatele v invalidním vozíku v autě Zabezpečení invalidního vozíku ve vozidle Zajištění volného prostoru kolem vozíku a uživatele na vozíku v autě

Bezpečnost s invalidními vozíky MEYRA při přepravě hendikepovaných osob

Úvod

Na této stránce najdete přehled podmínek, které musejí být splněny, aby osoba sedící v invalidním vozíku mohla být bezpečně přepravena ve vozidle. Invalidní vozíky uvedené v kapitole (Invalidní vozíky schválené pro přepravu zdravotně postižených) byly vyvinuty v souladu s národními a mezinárodními normami se speciálními bezpečnostními prvky, které zvyšují bezpečnost uživatelů invalidních vozíků během přepravy a při čelním nárazu.

Další pokyny pro přepravu osob v invalidním vozíku najdete v návodu k obsluze a v bezpečnostních a obecných pokynech pro zacházení, které jsou součástí dodávky každého invalidního vozíku.

Bezpečnostní pokyny

 • Pro přepravu ve vozidle nedoporučujeme používat invalidní vozík jako sedadlo.
 • Kdykoliv je to možné, měla by se použít sedadla instalovaná v přepravním vozidle a s tím související bezpečnostní systémy.
 • V žádném případě nepřijímáme odpovědnost za fyzické poškození uživatelů našich produktů v případě dopravní nehody.
 • I při správném použití mohou bezpečnostní a zádržné systémy pouze minimalizovat riziko zranění, ale v žádném případě je zcela nevylučují.
 • Bezpečnost osoby přepravované na invalidním vozíku závisí do značné míry na osobě odpovědné za přepravu. Zajistěte, aby byla náležitě proškolena a seznámena s příslušnými předpisy a aby tyto byly rovněž zohledněny. Obzvlášť tato osoba by měla být informována o možných rizicích.
 • Nikdy nepoužívejte dopravní prostředky, které nejsou schváleny pro přepravu osob sedících na invalidních vozících.
 • Aby mohl být invalidní vozík použit jako sedadlo vozidla, musí mít speciální kotevní body. Je takto může být invalidní vozík účinně zajištěn v přepravním vozidle. V některých zemích nemusí být tyto kotevní body součástí standardního rozsahu dodávky invalidního vozíku; v tomto případě je lze jako volitelné příslušenství získat od nás.
 • Zajistěte svůj invalidní vozík tak, aby v případě nebezpečných manévrů přepravního vozidla nehrozilo na vašem invalidním vozíku nebezpečí úrazu.
 • Změny na invalidním vozíku a zejména na kotevních bodech nejsou povoleny.
 • Invalidní vozík musí být v souladu s provozním návodem výrobce zajištěn pro 4-bodový kotevní systém.
 • Lze použít pouze 4-bodové kotevní systémy podle ISO 10542-2.
 • Řidič vozidla nebo doprovázející osoba musí zajistit, aby byl invalidní vozík v přepravním vozidle řádně zajištěn.
 • Musí být zajištěno, aby napínací zařízení nemohlo být v případě nehody uvolněno nebo odpojeno součástmi invalidního vozíku.
 • Nehoda přepravního vozidla může poškodit konstrukci invalidního vozíku. Invalidní vozíky, které byly přepravovány během této nehody, musí být před dalším použitím zkontrolovány odborným servisním střediskem.

Bezpečnost přepravy

Jakmile se invalidní vozík nachází v přepravním vozidle, postupujte takto:

 1. Zajistěte elektrickou bezpečnost (u elektrických vozíků).
  1. Zde je nutné dodržet předpisy příslušné přepravní společnosti. - Vypněte elektrický vozík. - Přepněte do jízdního režimu (aktivujte jízdu).
 2. Demontované části invalidního vozíku bezpečně uložte.
 3. Zajistěte invalidní vozík upevňovacími pásy.
  1. Upevňovací pásy připevňujte pouze na k tomu určených místech v přepravním vozidle, taktéž na invalidním vozíku.
  2. Každý bod ukotvení (4) vašeho invalidního vozíku je označen symbolem (1).
  3. Poloha těchto kotevních bodů je uvedena v návodu k obsluze vašeho invalidního vozíku.
  4. Popruhy kotevního systému musí být namontovány ve šrafované úhlové oblasti k podlaze vozidla (2) a (3). Upřednostňují se větší úhly.

Přeprava osob ve vozidlech pro zdravotně postižené

Pokud je nevyhnutelná přeprava osoby sedící v elektrickém invalidním vozíku, musí invalidní vozík vyhovovat normě ISO 7176-19.

Použití invalidního vozíku jako sedadlo ve vozidle

Zda je váš invalidní vozík schválen jako sedadlo pro přepravu ve vozidle pro zdravotně postižené zjistíte na typovém štítku vašeho invalidního vozíku. Pokud invalidní vozík splňuje požadavky normy ISO 7176-19 ve spojení se 4-bodovým upevňovacím systémem dle ISO 10542, platí následující odstavce.

 • Invalidní vozík byl podroben nárazové zkoušce, kde byl ukotven ve směru jízdy přepravního vozidla.
 • Jiné konfigurace nebyly testovány.
 • Figurína byla zajištěna pánevním a hrudním bezpečnostním pásem.
 • Měly by se používat oba typy bezpečnostních pásů, aby se minimalizovalo riziko poranění hlavy a trupu.

Bezpečnostní pokyny

 • Invalidní vozík musí být vybaven bezúdržbovými bateriemi (u elektrických vozíků).

Pozor! Používejte háky upevňovacího systému odpovídající normě ISO 10542-2!

 • Invalidní vozík přepravujte pouze po směru jízdy.
 • Přístupnost místa k zajištění invalidního vozíku v zásadě závisí na rozměrech invalidního vozíku a oblasti otáčení invalidního vozíku. U menších (kompaktnějších) invalidních vozíků je místo pro zajištění invalidního vozíku snadněji dosažitelné.
 • Viz technické údaje v návodu k obsluze vašeho invalidního vozíku.

Zajištění uživatele v invalidním vozíku

Použití bezpečnostního pásu, který může být součástí invalidního vozíku, nenahrazuje bezpečnostní pás ve vozidle.

Pozor! Používejte bezpečnostní pásy testované v souladu s ECE 16!

 • Úhlově nastavitelná zádová opěrka musí být umístěna svisle.
 • Sklopená sedačka musí být umístěna vodorovně.
 • Výškově nastavitelné sedačky musí být nastaveny do základní polohy.
 • Výškově / úhlově nastavitelné podnožky musí být umístěny v základní poloze.
 • Varianty vybavení, které nebyly testovány, jako např. speciální ovládací prvky nebo terapeutický stůl, mohou zvýšit riziko poranění a stejně jako odnímatelné příslušenství musí být odstraněny z nebezpečné oblasti a bezpečně uloženy.
 • Bezpečnostní pásy musí těsně přiléhat k tělu uživatele. Nesmí být vedeny loketní opěrky nebo poháněcí kola (1).
 • Bezpečnostní pásy by měly být přitaženy co nejpevněji, ale nesmí uživateli způsobovat nepohodlí.
 • Bezpečnostní pásy se nesmí používat zkroucené.
 • Pánevní a šikmé ramenní pásy by měly bez jakékoliv překážky a ne moc volně přiléhat v oblasti mezi pánví a stehnem uživatele (2).
 • Dbejte na to, aby se pod pásem nezachytily žádné předměty! – Tak předejdete bolestivým otlakům.
 • Tříbodový / ramenní pás zabudovaný v přepravním vozidle by měl být upevněn tak jak je znázorněno na (3). – Čára (A) představuje střední linii těla a pozice (B) střed hrudní kosti.
 • Pásy osobního bezpečnostního systému musí být namontovány ve šrafované úhlové oblasti k podlaze vozidla (4) a (5). Upřednostňují se větší úhly.
 • Případně na invalidním vozíku umístěná hlavová opěrka slouží pouze k podepření polohy hlavy, nikoliv k zajištění během přepravy. Proto je nutná pevná opěrka hlavy ve vozidle pro zdravotně postižené!

Zdroje pro dodávku kotevní soupravy

Zádržné systémy včetně kotvení vozíků a fixace osob pro přepravu hendikepovaných osob mohou být provedeny například těmito dodavateli:

Zajištění volného prostoru

Kolem uživatele invalidního vozíku musí být dostatečný prostor. Při použití ramenního a břišního pásu musí být volný prostor 650 mm dopředu (což se důrazně doporučuje) a 950 mm stačí pouze při použití břišního pásu. Volný prostor vzadu musí být 400 mm. Horní světlá výška musí být 1200 mm pro menší dospělou ženu a 1550 mm pro velkou dospělou osobu.

Přeprava ve veřejné dopravě

Místo pro odstavení

Místo vyhrazené pro odstavení musí odpovídat směrnici 2001/85/EC.

Pokyny pro uživatele

Postavte invalidní vozík na vyhrazené místo proti směru jízdy. Invalidní vozík musí být umístěn tak, aby bylo možné opřít zádovou opěrku o okraj vyhrazeného místa. Jedna strana invalidního vozíku musí zároveň spočívat na jiném okraji vyhrazeného místa, aby nemohl v případě nehody sklouznout. Pokud je k dispozici parkovací brzda, je nutné, aby byla aktivována.


Zobrazit všechny Články a zajímavosti

Sdílet na:
nahoru

Využíváme cookies, abychom vám umožnili pohodlné používání těchto webových stránek.
Souhlasíte-li, klikněte na tlačítko Přijmout všechny cookies – budou uloženy všechny cookies (technické/funkční, analytické/výkonostní, marketingové). Více viz Používání cookies.

Přijmout všechny cookies
Nastavení cookies